Hệ thống giám sát điện năng PMS

Hệ thống PMS giúp ta hiểu rõ biểu đồ phụ tải, theo dõi trực tuyến tiêu thụ điện, hỗ trợ đội ngũ vận hành và lắp đặt tìm cách giảm chi phí - TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

- Xác đinh rõ chi phí điện cho từng ca, bộ phận, phân xưởng, sản phẩm .. 

- Xác định tính hợp lý của các giải pháp cải tiến, mạnh dạn đầu tư

- Chuẩn đoán và giảm thời gian dừng máy sự cố một cách tích cực, theo dõi liên tục hoạt động hệ thống 

- Xác định chính xác loại sự cố chất lượng điện năng, thơi gian, vị trí của sự cố 

- Gửi các cảnh cáo để đề phòng trước khi sự cố xảy ra

- Phân tích nguyên nhân, hỗ trợ xác định nguyên nhân sự cố nhanh và xử lý triệt để

- Xác định nguyên nhân là do sự cố hay do nguồn điện    

  •  

/