Đo & phân tích chất lượng nguồn điện

Cung cấp và thực thi giải pháp tiết kiệm năng lượng cho máy nén lạnh trong ngành thủy sản:
- Đo đạt và thu thập dữ liệu
- Phân tích và đánh giá tiềm năng tiết kiệm
- Thi công lắp đặt hệ thống
- Đo đạt và kiểm chứng sau khi lắp đặt

/